Podmienky použitia webu

podľa § 1751 a nasledujúcich zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník")
vydané súkromným podnikateľom Miroslavom Demčákom, IČ: 76334589, so sídlom Praha 3, Žižkov, Baranova 1374/17, podnikajúcim na základe živnostenského zákona, zápis v živnostenskom registri na živnostenskom úrade – Úrad mestskej časti Praha 3, kontaktné údaje: spolucesty.cz a/alebo spolucesty.sk, e-mailová adresa: admin@spolucesty.cz.

I. Definície

 1. Podmienkami sa rozumejú tieto podmienky použitia webu.
 2. On-line platformou sa rozumie webové rozhranie dostupné na adrese spolucesty.cz a/alebo spolucesty.sk.
 3. Aplikáciou sa rozumie aplikácia (softvér) s názvom Spolucesty dostupná na on-line platforme, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí sprostredkovanie komunikácie medzi cestovateľmi s cieľom spolucestovania a vzájomného zoznamovania, publikovanie príspevkov Používateľov a vzájomné vyhľadávanie. Túto Aplikáciu je Používateľ oprávnený používať na základe licencie od Prevádzkovateľa. Aplikácia je dostupná v 2 verziách: obmedzená verzia Aplikácie (bez nutnosti Registrácie) a plnohodnotná verzia Aplikácie (podliehajúca Registrácii).
 4. Prevádzkovateľom On-line platformy a Aplikácie je súkromný podnikateľ Miroslav Demčák, IČ: 76334589, so sídlom Praha 3, Žižkov, Baranova 1374/17. Prevádzkovateľ na On-line platforme nevykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania podľa § 14 zákona č. 435/2004 Zb., o zamestnanosti, v platnom znení.
 5. Používateľom sa rozumie akákoľvek fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá používa plnohodnotnú verziu Aplikácie, uzavrela s Prevádzkovateľom Licenčnú zmluvu, príp. ktorá má záujem o jej uzatvorenie; návštevník On-line platformy. Používateľ je subjektom údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorého osobné údaje Prevádzkovateľ na základe dohody s Používateľom spracováva. Používateľom sa rozumie aj osoba, ktorá sa pokúša používať alebo vstupovať do akejkoľvek časti Aplikácie inou cestou ako podľa týchto Podmienok.
 6. Registráciou sa rozumie dobrovoľné poskytnutie vstupných údajov Používateľom do registračného formulára v Aplikácii, môže zahŕňať i osobné údaje Používateľa, a umožňuje využívať plnohodnotnú verziu Aplikácie.
 7. Používateľským účtom sa rozumie účet v Aplikácii zriadený pre konkrétneho Používateľa. Prihlasovacie údaje do Používateľského účtu si Používateľ vytvára sám pri Registrácii. Používateľský účet obsahuje (a) informácie, ktoré poskytol Používateľovi Prevádzkovateľ, (b) informácie, ktoré uviedol Používateľ, (c) osobné údaje Používateľa, ktoré Používateľ uviedol a súhlasí s ich spracovaním v Aplikácii.
 8. Licenciou (Licenčnou zmluvou) sa rozumie oprávnenie na používanie Aplikácie, obsahu, softvéru a iným autorským dielam Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ podľa týchto Podmienok udeľuje Používateľovi. Vymedzenie Licencie je uvedené v čl. V. týchto Podmienok.
 9. 3. osobou sa rozumie akýkoľvek iný subjekt odlišný od Prevádzkovateľa či Používateľa.
 10. Inzerátom sa rozumie príspevok vložený Používateľom obsahujúci minimálne oznámenie, typ cesty, dátum návratu, výber pohlavia a sexuálnych orientácií (iných Používateľov, ktoré Používateľ oslovuje) a Orientačnú cenu.
 11. Orientačnou cenou (skrátene len "Cena" alebo "Cena do") sa rozumie odhadovaná cena, ktorú by 3. osoba zaplatila počas inzerovanej cesty.

II. Základné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa vzniknuté v súvislosti alebo na základe licenčnej zmluvy k Aplikácii podľa § 2358 Občianskeho zákonníka prostredníctvom On-line platformy. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.

III. Používanie Aplikácie a uzatvorenie zmluvy

 1. Používateľ, ktorý nevykonal Registráciu, má možnosť používať Aplikáciu bezplatne v obmedzenej verzii, t. j. v Aplikácii vyhľadávať a zobrazovať inzeráty a má tiež možnosť vykonať Registráciu.
 2. Ak chce Používateľ používať bezplatne plnohodnotnú verziu Aplikácie, musí vykonať Registráciu, a síce v týchto krokoch: vyplniť v registračnom formulári svoju e-mailovú adresu, následne svoju registráciu potvrdiť pomocou odkazu, ktorý mu bude On-line platformou doručený do jeho mailboxu, potom v registračnom formulári vyplniť svoje údaje, vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami a Pravidlami ochrany osobných údajov. Registráciu potvrdí kliknutím na tlačidlo „Dokončiť registráciu“. Zmluva na používanie plnohodnotnej verzie Aplikácie je uzatvorená okamihom, keď Používateľ vykonal Registráciu.
 3. Používateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí Používateľ sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. Používateľ je oprávnený vkladať inzeráty a fotografie.

IV. Používateľský účet

 1. Používateľ je oprávnený používať plnohodnotnú verziu Aplikácie na základe Registrácie. Po Registrácii sa Používateľovi vytvorí Používateľský účet, v rámci ktorého dochádza ku komunikácii medzi (i) ním a Prevádzkovateľom pre čerpanie plnohodnotnej verzie Aplikácie, (ii) medzi ním a iným Používateľom pre vzájomné oznámenie svojich kontaktných údajov.
 2. Pri Registrácii je Používateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky povinné údaje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté porušením povinností Používateľa podľa predchádzajúcej vety.
 3. Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečený e-mailovou adresou a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť čo sa týka informácií nevyhnutných na prístup do jeho Používateľského účtu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Používateľského účtu 3. osobami.
 4. Prevádzkovateľ môže zrušiť Používateľský účet, a to najmä v prípade, keď Používateľ svoj Používateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď Používateľ poruší svoje povinnosti z licenčnej zmluvy a/alebo týchto Podmienok.

V. Licencia

 1. Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi časovo obmedzenú, územne neobmedzenú, nevýhradnú, neprenositeľnú a bezplatnú licenciu na používanie Aplikácie či jej častí. Licencia je udelená iba v rozsahu slúžiacom na riadne a obvyklé použitie Aplikácie, a to s týmito obmedzeniami:
  • a) Používateľ je oprávnený používať Aplikáciu na základe bezplatnej Licencie,
  • b) predmetom Licencie je iba záväzok Prevádzkovateľa sprostredkovať príležitosť na komunikáciu medzi Používateľom a iným Používateľom; Prevádzkovateľ nijako nevstupuje do vzťahu medzi nimi a tým pádom ani nenesie zodpovednosť za prípadné omeškania či škody, ktoré môžu v zmluvnom vzťahu medzi Používateľmi alebo v súvislosti s týmto vzťahom vzniknúť,
  • c) Používateľ nie je oprávnený pozmeniť či upravovať, kopírovať ani inak rozmnožovať akékoľvek časti Aplikácie, ani z nich vytvárať súborné, či odvodené diela,
  • d) Používateľ je oprávnený používať Licenciu iba na svoje osobné účely. Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa licenciu postúpiť, udeliť podlicenciu ani nijako inak s ňou nakladať,
  • e) Používateľ nie je oprávnený využívať Aplikáciu na akékoľvek účely odporujúce týmto Podmienkam alebo právnym predpisom.
  • f) Používateľ nesmie Aplikáciu využívať spôsobom, ktorý by mohol znižovať hodnotu diela.
  • g) Používateľ je oprávnený používať funkciu "Nahlásiť". Touto funkciou Používateľ oznamuje Prevádzkovateľovi prípady protiprávneho obsahu Používateľa s cieľom prijatia krokov podľa čl. VI. ods. 2 týchto Podmienok.

VI. Autorské a iné práva

 1. Používateľ je iba oprávnený kopírovať, zdieľať texty alebo ich časti, pokiaľ uvedie odkaz na webovú stránku Prevádzkovateľa.
 2. Za legálnosť Používateľom vloženého obsahu zodpovedá Používateľ. Prevádzkovateľ do obsahu ako takého nijako nezasahuje s výnimkou prípadov, keď je podľa zákona na žiadosť Používateľa povinný odstrániť obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi (§ 5 ods. 1 zákona č. 480/2004, o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení).
 3. Používateľ súhlasí, že Inzeráty s fotografiami a osobnými údajmi, ktoré poskytol, môže Prevádzkovateľ zverejniť na On-line platforme, na sociálnych sieťach a iných propagačných kanáloch súvisiacich s Aplikáciou.

VII. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na prevádzkovanie Aplikácie a jej poskytovanie Používateľom v súlade s týmito Podmienkami.
 2. Aplikácia je dostupná iba cez rozhranie, ktoré Prevádzkovateľ na prevádzkovanie Aplikácie zvolil a ponúka. Používateľ nie je oprávnený pristupovať do Aplikácie inými spôsobmi.
 3. On-line platforma je sprostredkovateľom príležitosti komunikácie medzi Používateľmi s cieľom spolucestovania a vzájomného zoznamovania. Prevádzkovateľ nijako nevstupuje do vzťahu medzi nimi a tým pádom ani nenesie zodpovednosť za prípadné omeškania či škody, ktoré môžu v zmluvnom vzťahu medzi Používateľmi alebo v súvislosti s týmto vzťahom vzniknúť.
 4. Používateľ berie na vedomie, že On-line platforma, Aplikácia či ich jednotlivé časti nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä vzhľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Prevádzkovateľa, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia 3. osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá v dôsledku skutočností uvedených v tomto odseku vznikne.
 5. Aplikácia sa prevádzkuje tak ako je. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť parametre Aplikácie.
 6. Prevádzkovateľ nie je povinný zlepšovať, meniť ani inak nahradzovať akúkoľvek časť Aplikácie či pokračovať vo vývoji alebo spustiť novú verziu Aplikácie.
 7. Prevádzkovateľ neručí vzhľadom na povahu e-mailovej komunikácie za korektné doručovanie e-mailových správ zo svojich serverov či na svoje servery a z/do svojej siete a nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nedoručenou či stratenou e-mailovou správou.
 8. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie používať Aplikáciu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za následky využitia/zneužitia dát Používateľom, ktoré Používateľ cez Aplikáciu získa, a ani nezodpovedá za akúkoľvek škodu či stratu, ktorá by mohla byť 3. osobe spôsobená na základe alebo v súvislosti s používaním Aplikácie Používateľom. Prevádzkovateľ nenesie ani zodpovednosť za akúkoľvek škodu či stratu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená na základe alebo v súvislosti s používaním Aplikácie.
 9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby ani výpadky v spojení On-line platformy a platforiem 3. osôb.

VIII. Vylúčenie z poskytovania služieb

 1. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytovanie Licencie Používateľovi a/alebo ukončiť Licenčnú zmluvu s Používateľom, ktorého aktivita aspoň čiastočne spadá do niektorej z nasledujúcich kategórií alebo obsah, ktorý poskytuje, ukladá, zdieľa či preberá, aspoň čiastočne spadá do niektorej z nasledujúcich kategórií: (a) je v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky či platnými medzinárodnými dohovormi, (b) je v rozpore s dobrými mravmi, (c) porušovanie autorských, patentových, priemyselných alebo iných podobných práv, (d) priame či nepriame poškodzovanie akýchkoľvek práv Prevádzkovateľa a/alebo 3. osôb, (e) preťažovanie infraštruktúry alebo technických či softvérových prostriedkov Prevádzkovateľa či iných strán, (f) ohrozovanie súkromia alebo bezpečnosti iných systémov či osôb, (g) je prevažne komerčnou reklamou.
 2. Vyššie uvedené ustanovenie sa týka všetkého, čo sa i čiastočne môže zaradiť do vyššie uvedených kategórií, pričom rozhodnutie o porušení tohto odseku zo strany Používateľa je výhradne na uvážení Prevádzkovateľa.
 3. Používateľ nie je oprávnený ukladať či zdieľať dáta (súbory), ktorých nie je autorom a nemá na nakladanie s nimi písomný súhlas ich autora či vlastníka práv k nim. Prevádzkovateľ je oprávnený si v prípade podozrenia z porušovania tohto zákazu vyžiadať od Používateľa písomné potvrdenie, že je oprávnený takto konať. Používateľ je povinný toto potvrdenie Prevádzkovateľovi dodať bez zbytočných odkladov. Ak Používateľ toto potvrdenie nedodá, je Prevádzkovateľ oprávnený Službu obmedziť, pozastaviť či sporné dáta (súbory) zmazať. Rozhodnutie o súlade využitia služieb a týchto Podmienok je výhradne na uvážení Prevádzkovateľa.
 4. V prípade, že Používateľ porušuje tieto Podmienky, je Prevádzkovateľ oprávnený okamžite zrušiť Používateľský účet, zamedziť Používateľovi prístup k Aplikácii. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa na náhradu škody.
 5. Používateľ v plnej miere zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojím konaním v rozpore s týmito Podmienkami a/alebo právnym poriadkom Českej republiky Prevádzkovateľovi, iným Používateľom Aplikácie alebo 3. osobám. Tejto zodpovednosti sa nie je možné zbaviť.

IX. Doručovanie

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú všetku korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom v Registrácii, príp. v Používateľskom účte Používateľa, a na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke Prevádzkovateľa.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia platným a účinným právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. V týchto Podmienkach, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak.
 3. V prípade, že sú tieto Podmienky k dispozícii pre Používateľa vo viacerých jazykových verziách, má prednosť česká verzia. Prevádzkovateľ v takom prípade nezodpovedá za správnosť takého prekladu.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený na poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia a činnosť Prevádzkovateľa nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb spotrebiteľom a na ochranu spotrebiteľa vykonáva a na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z tejto zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov v rámci EÚ je možné riešiť podaním na EÚ On-line platformu.
 5. Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k Používateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania ani žiadne také dobrovoľne nedodržuje (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka).
 6. Zmluvu vrátane Podmienok ukladá a archivuje Prevádzkovateľ v elektronickej podobe a nie je prístupná 3. osobám. Ustanovenia týchto Podmienok a zákonov vzťahujúce sa na poskytnutie zmluvy a týchto Používateľov nie sú týmto akokoľvek dotknuté. Zmluvu vrátane týchto Podmienok poskytne Prevádzkovateľ Používateľovi na vyžiadanie zaslaním na e-mailovú adresu Používateľa.
 7. V prípade otázky k týmto Podmienkam a zmluve poskytne Prevádzkovateľ Používateľovi bezodkladne všetky potrebné informácie.
 8. Používateľ a Prevádzkovateľ sa zaväzujú riešiť prípadné spory zmierovou cestou, príp. pomocou mediátora. Pre prípad riešenia svojich vzťahov súdnou cestou, strany týmto v zmysle §89a občianskeho súdneho poriadku dohodujú miestnu príslušnosť Obvodného súdu pre Prahu 3, resp. Mestského súdu v Prahe.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 5. 2017

Príloha: Pravidlá ochrany osobných údajov