Pravidlá ochrany osobných údajov

ako príloha č. 1 Podmienok použitia webu pre aplikáciu Spolucesty (ďalej len "Aplikácia")

vydané súkromným podnikateľom Miroslavom Demčákom, IČ: 76334589, so sídlom Praha 3, Žižkov, Baranova 1374/17, podnikajúcim na základe živnostenského zákona, zápis v živnostenskom registri na živnostenskom úrade – Úrad mestskej časti Praha 3, kontaktné údaje: spolucesty.cz a/alebo spolucesty.sk, e-mailová adresa: admin@spolucesty.cz.

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len "POÚ") upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa v súvislosti, alebo na základe zmluvy o udelení licencie k Aplikácii podľa § 2358 Občianskeho zákonníka prostredníctvom On-line platformy. Tieto POÚ sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, ktorými sa riadi každá zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.

II. Ochrana osobných údajov Používateľa

 1. Ochrana osobných údajov Používateľa je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov urobil pred vydaním Podmienok oznámenie na Úrad pre ochranu osobných údajov o tom, že plánuje spracovávať osobné údaje, a je zaregistrovaný pod ev. č. 00070987.
 3. Používateľ výslovne súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, dátum narodenia, vek, pohlavie, e-mailová adresa, sexuálna orientácia, okres bydliska, vzdelanie, výška, voľba dôvodu spolucestovania, alkohol, fajčenie, osobná fotografia (nepovinná) (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
 4. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom, a to na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy, na účely vedenia Používateľského účtu, na zoznámenie s inými Používateľmi a na personalizáciu reklám.
 5. Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri Registrácii, vo svojom Používateľskom účte) uvádzať správne a pravdivo.
 6. Spracovaním osobných údajov Používateľa môže Prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
 7. Osobné údaje sa budú spracovávať počas trvania účelu. Osobné údaje sa budú spracovávať v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
 8. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a s akým cieľom sa budú spracovávať.
 9. V prípade, že by sa Používateľ domnieval, že Prevádzkovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Používateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:
  • a) požiadať Prevádzkovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • b) požadovať, aby Prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 10. Ak požiada Používateľ o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 11. Používateľ je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to zmazaním svojho Používateľského účtu.

III. Posielanie obchodných oznámení (newsletterov)

 1. Používateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami Prevádzkovateľa na e-mail. adresu Používateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Prevádzkovateľa na e-mail. adresu Používateľa. Tento súhlas môže Používateľ odvolať podľa pokynu zaslaného v e-maile alebo zmazaním Používateľského účtu.

IV. Doručovanie

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú všetku korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom v Registrácii, príp. v Používateľskom účte Používateľa, a na e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke Prevádzkovateľa.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia platným a účinným právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. V týchto POÚ, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak.
 3. V prípade, že sú tieto POÚ k dispozícii pre Používateľa vo viacerých jazykových verziách, má prednosť česká verzia. Prevádzkovateľ v takom prípade nezodpovedá za správnosť takého prekladu.
 4. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
 5. Tieto pravidlá ukladá a archivuje Prevádzkovateľ v elektronickej podobe a nie sú prístupné tretím osobám. Ustanovenia týchto POÚ a zákonov vzťahujúce sa k poskytnutiu zmluvy a týchto POÚ Používateľmi nie sú týmto akokoľvek dotknuté.
 6. V prípade otázky k týmto POÚ a zmluve poskytne Prevádzkovateľ Používateľovi bezodkladne všetky potrebné informácie.
 7. Používateľ a Prevádzkovateľ sa zaväzujú riešiť prípadné spory zmierovou cestou, príp. pomocou mediátora. Pre prípad riešenia svojich vzťahov súdnou cestou, strany týmto v zmysle §89a občianskeho súdneho poriadku dohodujú miestnu príslušnosť Obvodného súdu pre Prahu 3, resp. Mestského súdu v Prahe.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 1. 5. 2017